Om projektet Nyhetsbrev Medfinansiärer Sponsorer Orientering Kontakt

Projektledarna Thore Berglund och Nils Skogstad
tillsammans med den duktiga vasaloppsåkaren
Fredrik Kristansson

Kjell Eriksson Kommunalråd i Årjäng
vid första spadtaget av Over Kölen- projektet

Projektbeskrivning
Onsdag 2006-01-25

"Syftet med projektet är att skapa en motions-, idrotts- och utbildningsanläggning på ca 1 200 kvm. I direkt anslutning till denna anläggs ett skidstadion och en 2,5 km lång konstsnöbana. Därutöver framställs en orienteringskarta för att erbjuda motionsaktiviteter året runt. Vandringsleder utmed gränsen stakas ut för att anknyta till redan befintliga leder i norr och söder. Projektet har som övergripande mål att förbättra livsmiljön och hälsan bland invånarna i gränsregionen samt att bevara och främja den specifika natur som finns i området. Anläggningen skall också bli en mötesplats för människor på båda sidor av gränsen där gemensamma konferenser och utbildningar skall arrangeras. Kompetenshöjning inom det gränsnära föreningslivet är också ett mål med utbildningar inom ämnen som ledarskap, kost, kvinnors idrottande, stresshantering m.m. En ökad hälsomedvetenhet hos gränsregionens invånare åsyftas. Projektets målgrupp är främst invånare och föreningar i gränsområdet, aktiva skidåkare och orienterare, motionärer och friluftsintresserade i alla åldrar. Anläggningen skall också kunna användas av skolor, företag m.fl. för rekreation och motion. Dessutom skall projektet locka besökare och utomstående idrottsklubbar till gränsområdet genom att tillhandahålla lokaler och träningsmöjligheter."

"Anläggningen skulle ha stort regionalt värde. I stället för två mindre parallella anläggningar på varsin sida av gränsen medför en gemensam anläggning utveckling, samordningsvinster och ökade resurser. Den skulle också stärka regionens attraktionskraft och innebära fördelar på många olika områden och inte minst vara ett fint komplement till den traditionella gränshandeln som just nu blomstrar i området. Möjligheterna till olika arrangemang till gagn för besöksnäringen och handeln i området kommer att gynnas vilket samtidigt ökar områdets attraktionskraft för inflyttning. Det finns också ett stort utländskt intresse för den öppna gränsen mellan länderna som i sig lockar ett stort antal besökare.

Projektet innebär att lokaler på ca 600 kvm anpassas och rustas för indrotts-, motions- och utbildningsändamål. I direkt anslutning till dessa anläggs ett konstsnöspår på 2,5 km och ett skidstadion. Barn och ungdomar kommer därmed att erbjudas möjlighet att utveckla sina färdigheter inom skidåkning på ett mycket bra sätt.

Styrelsens samansättning
Onsdag 2006-01-25

Leder: Nils Skogstad
Nestleder: Tore Berglund
Sekretær: Hanne Beate Vigen Hattestad
Anne Catrine Oscarson
Annika Marie Ringsby
Lennart Berglund
Jan Gunnar Berger
Heidi Fjeld Engsvik

 Regionen har en lång tradition av skididrott med duktiga åkare inom såväl elit som på breddsidan. För att utveckla denna tradition skulle en skidanläggning på gränsen betyda oerhört mycket. Skidåkningen är dessutom inte bara en aktiv tävlingsidrott utan också fast rotad bland gemene man. Den är en av de mest populära motionsformerna i området och här skulle motionärer erbjudas ett attraktivt alternativ vilket i sin tur skulle bidra till att öka folkhälsan och välbefinnandet.

I direkt anslutning till anläggningen kommer en orienteringskarta att framställas och vandringsleder att utstakas för att erbjuda möjligheter till motion, rekreation och friluftsliv året runt. Såväl trimorientering som tävlings- och träningsverksamhet har möjlighet att utvecklas i området vilket är motionsformer som passar alla åldrar.

Lokalanpassningen innebär ökade möjligheter till gemensam utbildning och kompetenshöjning inom idrott, motion och hälsa. Sverige och Norge har mycket att lära av varandra och det finns stor kunskap i regionen. Utbildningen kommer att ha en idrottsöverskridande profil och handla om ämnen som ledarskap, kost, kvinnors idrottande, stresshantering m.m. där friskvårdssamordnarna och SISU Idrottsutbildarna i Värmland kommer att få en central betydelse. Ett utökat samarbete mellan föreningar, kommuner och näringsliv skall också förhoppningsvis komma till stånd genom denna anläggning. Särskilt riktade utbildningar för att öka hälsomedvetenheten hos gränsregionens invånare kommer också att arrangeras. En förbättrad folkhälsa ligger i allas intresse.

Vidare har de berörda föreningarna planer på att vidga kontaktytorna mellan invånarna på båda sidor av gränsen. De sociala kontakterna mellan medborgarna är en viktig aspekt av projektet. Slutligen finns planer på att utöka samarbetet inom flera andra idrotter för att kunna skapa hög kvalité på verksamheten till gagn för alla.

Projektet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med företrädare för kommunerna, SISU, Friskvården i Värmland och Landstingets avdelning för Forskning och folkhälsa. Ett mindre forskningsprojekt planeras också ske. Information om och spridning av projektets resultat kommer att ske forlöpande."